facebook อบต.เวียงทอง
คู่มือประชาชน

พระธาตุน่าชม แม่น้ำยมไหลผ่าน เที่ยวงานแข่งเรือ แหล่งเสื้อหม้อห้อม พรั่งพร้อมวัฒนธรรม

กิจกรรม

ประกาศสอบราคา

วันประกาศ รายการ
2021-02-10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางศิริยุพา คชสีห์ ถึงถนนเลียบแม่น้ำยม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๔๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๕ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการก่อสร้างที่ อบต.เวียงทองกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-11-30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ. ๗๓-๐๐๕ จากแยกเข้าฌาปนสถานบ้านผาสุก ถึงสวนนายโผน เวียงนิล หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียงทอง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-11-30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนสาย พร.ก.๗๓-๐๐๑ จากปากทางเข้า ต.เวียงทอง ถึงทางแยกเข้า อบต.เวียงทอง (ตามแบบรูปรายการก่อสร้างที่ อบต.เวียงทองกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-10-08 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน คสล. จากสามแยกบ้านนายบาน เวียงนาค ถึงห้าแยกเศรษฐกิจ เชื่อมระหว่าง หมู่ที ๓ และหมู่ที่ ๖ (ตามแบบรูปรายการก่อสร้างที่ อบต.เวียงทองกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-01-22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ จากปากทางแยก พร ๔๐๐๔ ถึงหัวสะพานใหม่ ๒๙ พัฒนา รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายถ้ำเต็มใจ หมู่ที่ ๖ ถึงบ้านนายมงคลอินใจ หมู่ที่ ๗ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. เวียงทองกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่จอดรถบรรทุกขยะ อบต. เวียงทอง จำนวน ๑ แห่ง ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๖ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. เวียงทองกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการ อบต.เวียงทอง ขนาดสูง ๒ เมตร ยาว ๒๔๙ เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.เวียงทองกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-06-13 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายสามัญ จันใจวงค์ ถึงห้วยร่องเคาะ วางท่อ คสล. ภายในกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๖๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน ๓๗ บ่อ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. เวียงทองกำหนด
2018-06-13 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางเพลินพิศ มณีทิพย์ถึงแม่น้ำยม วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๗ เมตร พร้อมบ่อพักขนาดกว้าง ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๔๓ บ่อ ความยาวรวม ๔๔๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. เวียงทองกำหนด

(หมายเหตุ : ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง สอบราคา เป็นข้อมูลแสดงผลอัตโนมัติจากระบบ EGP อาจมีบางส่วนไม่ครบถ้วน ตามสภาพของเซิร์ฟเวอร์กรมบัญชีกลาง)

รายการการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วันประกาศ รายการ
2021-10-01 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ตามขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-10-01 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ตามขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-10-01 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ตามขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-29 จ้างโครงการก่อสร้าง ลำเหมือง คสล. เชื่อมหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๒ ตำบลเวียงทอง จากทางแยกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ถึงห้อพักจันทร์ฝายหมู่ที่ ๑๒ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-29 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ เชื่อมกับถนนทางหลวง พร้อมรางระบายน้ำ จากสาย พร ๑๐๑ ถึงลองโฮมสเตย์แพร่ ตำบลเวียงทอง อำเภอสู่งเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีคัดเลือก
2021-09-22 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัด ตามรายละเอียดเอกสารขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุแนบท้ายนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-23 จ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายมานะ จินดามณี ถึงบ้านนางสารภี วังคำ (ตามแบบรูปรายการก่อสร้างที่ อบต.เวียงทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-22 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง (คุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ) และตามขอบเขตงานจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-23 จ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายมานะ จินดามณี ถึงบ้านนางสารภี วังคำ (ตามแบบรูปรายการก่อสร้างที่ อบต.เวียงทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-22 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด ตามรายละเอียดเอกสารขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุแนบท้ายนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง. 119 หมู่ 3 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54000. โทรศัพท์ 0-5462-6983. โทรสาร 0-5453-2392.